Regulamin promocji

Regulamin

korzystania z Kuponów rabatowych wydawanych przez Spokey sp. z o.o.

 

1.      Regulamin określa zasady skorzystania z kuponów rabatowych wydawanych przez Spokey spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (kod:
40-203) przy al. Roździeńskiego 188C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142316, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, o kapitale zakładowym wynoszącym 3.000.000 zł, posługującą się numerem podatkowym NIP 731 11 59 686 i numerem statystycznym REGON 471323630.

2.  Skorzystanie z Kuponu rabatowego, którego wystawcą jest Spokey sp. z o.o., niezależnie od tego czy Kupon udostępnia Spokey sp. z o.o., czy jej partner handlowy, daje uprawnionemu posiadaczowi Kuponu możliwość jednokrotnego obniżenia, w okresie ważności kuponu, który każdorazowo jest oznaczony na Kuponie, ceny brutto jednego zamówienia złożonego w sklepie internetowym wystawcy Kuponu, działającego pod adresem republikasportu.pl, o wartość przyznanego przez Spokey sp. z o.o. rabatu, możliwego do zastosowania przy użyciu udostępnionego kodu rabatowego, z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeżeli z treści Kuponu wynika, że kod rabatowy dotyczy wyłącznie wybranego asortymentu oferowanego w ww. Sklepie, zdanie pierwsze niniejszego ustępu stosuje się do zakupu wyłącznie asortymentu, do którego kod rabatowy się odnosi.

3.   Skorzystanie z Kuponu przez Uprawnionego posiadacza Kuponu rabatowego polega wyłącznie na wpisaniu we właściwym polu unikalnego kodu rabatowego znajdującego się na Kuponie podczas procedury składania zamówienia w e-sklepie, o którym mowa w ust. 2.

4.    Nieskorzystanie z kodu rabatowego w okresie ważności kuponu skutkuje wygaśnięciem możliwości skorzystania z udostępnionego rabatu i nie daje podstaw posiadaczowi Kuponu do zgłaszania w stosunku do Spokey sp. z o.o. jakichkolwiek roszczeń.

5.    Uprawniony posiadacz Kuponu, który nie skorzystał z kodu rabatowego przy okazji dokonywania zakupów w e-sklepie Wystawcy Kuponu nie jest uprawniony do domagania się wypłaty równowartości niewykorzystanego rabatu w gotówce.

6.      Kod rabatowy widoczny na posiadanym Kuponie można wykorzystać tylko jeden raz i wyłącznie w okresie ważności Kuponu.

7.      W przypadku, gdy posiadacz Kuponu jest w dyspozycji/w posiadaniu kilku ważnych Kuponów rabatowych, nie może skorzystać z nich wszystkich jednocześnie podczas dokonywania jednych zakupów w e-sklepie republikasportu.pl. Podczas jednych zakupów, posiadacz kilku Kuponów może skorzystać tylko z jednego, dotąd niewykorzystanego kodu rabatowego.

8.    Rabat przyznawany przez e-sklep republikasportu.pl po wpisaniu kodu rabatowego zamieszczonego na Kuponie w procedurze składania zamówienia odnosi się do wszystkich produktów objętych tym zamówieniem, które są oferowane do sprzedaży przez e- sklep republikasportu.pl, chyba że co innego wynika z treści Kuponu.

9.   W przypadku skorzystania przez uprawnionego posiadacza Kuponu z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta lub w innych przypadkach odstąpienia od umowy w granicach prawem dopuszczonych, Spokey sp. z o.o. zwróci kupującemu cenę rzeczywiście zapłaconą, tj. cenę sprzedaży rzeczy pomniejszoną o zastosowany przy zakupie rabat.

10.  Wszelkie pytania związane z zastosowaniem kodu rabatowego zamieszczonego na Kuponie rabatowym i z udzieleniem rabatu posiadacz Kuponu może kierować na adres: sklep@republikasportu.pl. Spokey sp. z o.o. dołoży starań, aby odpowiedzi były udzielane bez zbędnej zwłoki.

11.  Spokey sp. z o.o. nie odpowiada za trudności techniczne występujące po stronie  klienta e-sklepu republikasportu.pl, które uniemożliwiają mu skorzystanie z kodu rabatowego. O wszelkich trudnościach związanych z możliwością zastosowania rabatu widocznego na Kuponie rabatowym, posiadacz Kuponu winien powiadomić e-sklep, zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego z zastrzeżeniem, że do procedury dokonywania zakupów w e-sklepie republikasportu.pl i do zasad funkcjonowania tegoż sklepu zastosowanie znajduje w pierwszym rzędzie ogólny regulamin e-sklepu, znajdujący się pod adresem http://republikasportu.pl/page/regulamin


Regulamin konkursu na portalu Facebook "Rolki 2017"

1. KONKURS "Rolki 2017" jest organizowany przez Spokey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (kod: 40-203) przy al. Roździeńskiego 188C wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142316, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, o kapitale zakładowym wynoszącym 3.000.000 zł, posługującą się numerem podatkowym NIP 731 11 59 686 i numerem statystycznym REGON 471323630, zwaną dalej "Organizatorem".

2. Konkurs organizowany jest w dniach 3-12 kwietnia 2017. Do udziału w Konkursie może przystąpić każdy, kto jest osobą pełnoletnią, zaakceptuje warunki regulaminu i będzie chciał wykazać się swoją kreatywnością.

3. Zadaniem konkursowym jest stworzenie hasła zachęcającego do aktywności fizycznej. Osoba biorąca udział w konkursie musi przygotować jedną autorską wypowiedź. Organizator oceniając prace uczestników będzie brał pod uwagę ich pomysłowość, kreatywność oraz sposób wypowiedzi. Pod uwagę będą brani jedynie ci uczestnicy, którzy dodatkowo polubią fanpage "Republika Sportu" oraz udostępnią post odnoszący się do wyżej wymienionego konkursu.

4. Uczestnicy przystępujący do Konkursu winni swoje odpowiedzi opublikować w komentarzu pod postem konkursowym najpóźniej 12 kwietnia 2017r. do godziny 23:59.

5. Nagrodzona w konkursie zostanie jedna osoba, której wypowiedź zostanie przez jury konkursowe Organizatora uznana za najciekawszą. Reszta uczestników otrzyma kod rabatowy, umożliwiający zakup produktów na stronie www.republikasportu.pl ze specjalną zniżką.

6. Osoby, o której mowa w ust. 5 otrzyma nagrodę w postaci gadżetów Spokey. Wartość nagrody, o której mowa w zdaniu poprzednim wynosi ok. 349 złotych brutto.

7. O wygranej w Konkursie Organizator poinformuje Laureata w terminie do 14 kwietnia 2017r. Od decyzji nie można się odwołać. Warunkiem przekazania Zwycięzcy nagrody, będzie podanie przez Zwycięzcę w terminie nie dłuższym jak 5 dni (od daty 14 kwietnia 2017r.) danych osobowych, w tym adresowych, w celu przesłania Zwycięzcy przewidzianej w Konkursie nagrody.

8. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości uzyskiwanej nagrody, ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagrody przekazanej laureatowi Konkursu, w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi.

9. Nagroda zostanie wysłana do dnia 28 kwietnia 2017r. za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Laureata. Przyjęcie przesyłki jest równoznaczne z potwierdzeniem otrzymania nagrody. Nieprzyjęcie przesyłki lub jej nieodebranie w okresie awizacji jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.

10. Nieodebrana przez Uczestnika nagroda zostanie umorzona przez Organizatora, a Uczestnik traci roszczenie o wydanie nagrody, chyba że nagroda nie zostanie mu wydany z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

11. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz ze zgodą do publikacji tych prac przez Organizatora. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do powyższego.

12. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej https://republikasportu.pl/page/regulaminpromocji

13. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności, dostępnymi pod adresem www.spokey.pl i akceptuje ich treść.

14. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu i przyznania upominku. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że wyraża on zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

15. Organizator zastrzega sobie także prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Konkursu.

16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

17. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby zatrudnione u Organizatora na podstawie umowy o pracę lub wykonujące na rzecz Organizatora jakiekolwiek usługi na podstawie dowolnego stosunku cywilnoprawnego, a także członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w zdaniu poprzednim rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

 

Katowice, dnia 3 kwietnia 2017r.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji: polityka prywatności